8. Sınıf Tüm Dersler Soru Havuzu

Çalışkan Yayınları
ÜCRETSİZ
error Bu bir online üründür, gönderim yapılmayacaktır. Sepete ekleyerek hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.
error Sınavlar bölümünde yardım menüsünü kullanarak kolaylıkla sınav oluşturabilirsiniz.
info_outline 2020 - 2021 eğitim dönemi için en kısa zamanda aktif edilecektir.
 • Kategori Soru Havuzu
  Yayınevi Çalışkan Yayınları
  Dersler ve
  Soru Sayıları
  Türkçe (972 Soru)
  Matematik (1060 Soru)
  Fen Bilimleri (704 Soru)
  İnkılap Tarihi (624 Soru)
  İngilizce (361 Soru)
  Din Kültürü (462 Soru)
  Kapsam Tüm Kazanımlar
  Kullanım Süresi LGS 2020'ye kadar
 • Türkçe Dersi Kazanımlara Göre Soru Sayıları (Toplam: 972 Soru)

  Kazanım Adı Soru Sayısı
  Metnin içeriğinden kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 32
  Atasözleri, deyimler ve özdeyişleri anlamına uygun kullanır. 22
  Sözcükte Anlam - Karma Sorular 59
  Metnin ana fikrini / ana duygusunu belirler. 1
  Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3
  Metinde başvurulan düşünceyi geliştirme yollarını tespit eder. 16
  Metinle ilgili sorular oluşturur, sorulara cevap verir. 2
  Metni içerik yönünden değerlendirir. 9
  Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 3
  Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 14
  Yazdıklarını metnin akışına göre düzenler. 3
  Bilgilendirici metin yazar, metnin bölümlerini belirler. 1
  Metinde Anlam - Karma Sorular 74
  Okuduklarından mantıksal çıkarımlar yapar. 4
  Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 16
  Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 23
  Metindeki hikâye unsurlarını ve anlatıcıyı belirler. 1
  Köşe yazısı, makale ve deneme metin türlerini ayırt eder. 1
  Tür ve Şekil Bilgisi - Karma Sorular 16
  Metindeki neden-sonuç cümlelerini ayırt eder. 11
  Metindeki örneklendirme cümlelerini ayırt eder. 1
  Metindeki duygu bildiren ifadeleri ayırt eder. 1
  Metindeki koşul bildiren ifadeleri ayırt eder. 1
  Metindeki öznel-nesnel ifadeleri ayırt eder. 20
  Cümlede Anlam - Karma Sorular 86
  Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 55
  Cümlede, fiilimsiye bağlı kelime veya kelime gruplarını bulur. 104
  Cümlenin ögelerini ayırt eder. 36
  Cümlenin yardımcı ögelerini ayırt eder. 24
  Yüklemin türüne göre cümleleri tanır. 25
  Yüklemin yerine göre cümleleri tanır. 25
  Yapılarına göre cümle türlerini tanır. 40
  Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 58
  Dil Bilgisi - Karma Sorular 22
  Büyük harflerin yazım kurallarını kavrayarak uygular. 23
  De, ki ve mi nin yazım kurallarını kavrayarak uygular. 27
  Yazım Kuralları - Karma Sorular 35
  Nokta, iki nokta ve üç nokta işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 12
  Virgül ve noktalı virgül işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 14
  Kısa çizgi, uzun çizgi, eğik çizgi, tırnak işareti ve tek tırnak işaretini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1
  Noktalama İşaretleri - Karma Sorular 51

  Matematik Dersi Kazanımlara Göre Soru Sayıları (Toplam: 1060 Soru)

  Kazanım Adı Soru Sayısı
  Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur. 53
  İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 59
  Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1
  Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 44
  Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1
  Sayıların ondalık gösterimlerini 10un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1
  Verilen bir sayıyı 10un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 28
  Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 26
  1. Ünite - Karma Sorular 64
  Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 22
  Kareköklü bir ifadeyi a(kök)b şeklinde yazar ve a(kök)b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 28
  Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 25
  Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 26
  Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 43
  Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1
  En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 14
  Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 15
  2. Ünite - Karma Sorular 37
  Bir olaya ait olası durumları belirler. 1
  Daha fazla, eşit, daha az olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1
  Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 45
  Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 2
  Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 24
  Özdeşlikleri modellerle açıklar. 28
  Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 27
  3. Ünite - Karma Sorular 5
  Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 49
  Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 21
  Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder. 21
  Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 44
  Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 20
  Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 48
  4. Ünite - Karma Sorular 10
  Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 15
  Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 38
  Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 26
  Eşlik ve benzerliği ilişkilendirir, eş ve benzer şekillerin kenar ve açı ilişkilerini belirler. 32
  5. Ünite - Karma Sorular 6
  Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 30
  Çokgenlerin öteleme ve yansımalar sonucunda ortaya çıkan görüntüsünü oluşturur. 1
  Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 15
  Dik dairesel silindirin temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 28
  Dik piramidi tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 14
  Dik koniyi tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 17
  6. Ünite - Karma Sorular 4

  Fen Bilimleri Dersi Kazanımlara Göre Soru Sayıları (Toplam: 704 Soru)

  Kazanım Adı Soru Sayısı
  Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 25
  İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 26
  Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 25
  DNAnın yapısını model üzerinde gösterir. 4
  DNAnın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2
  Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 49
  Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 11
  Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 3
  Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2
  Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 17
  Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 18
  Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 11
  Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır. 4
  Gelecekteki genetik mühendisliği ve biyoteknoloji uygulamalarının neler olabileceği hakkında tahminde bulunur. 2
  Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 20
  Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 35
  Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 7
  Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 23
  Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 13
  Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 21
  Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 28
  Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 12
  Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. 2
  Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 6
  Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 9
  Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 2
  Asit ve bazların temizlik malzemesi olarak kullanılması esnasında oluşabilecek tehlikelerle ilgili gerekli tedbirleri alır. 3
  Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 3
  Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 12
  Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 13
  Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çzerek yorumlar. 4
  Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri ile ısı alışverişini ilişkilendirir. 1
  Geçmişten günümüze Türkiyedeki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 16
  Kimya endüstrisinde meslek dallarını araştırır ve gelecekteki yeni meslek alanları hakkında öneriler sunar. 4
  Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 56
  Basit makinelerden yararlanarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak bir düzenek tasarlar. 6
  Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 27
  Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 10
  Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 10
  Canlılarda solunumun önemini belirtir. 19
  Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 13
  Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 7
  Küresel iklim değişikliklerinin nedenlerini ve olası sonuçlarını tartışır. 11
  Kaynakların kullanımında tasarruflu davranmaya özen gösterir. 4
  Kaynakların tasarruflu kullanımına yönelik proje tasarlar. 3
  Geri dönüşüm için katı atıkların ayrıştırılmasının önemini açıklar. 4
  Geri dönüşümün ülke ekonomisine katkısına ilişkin araştırma verilerini kullanarak çözüm önerileri sunar. 3
  Kaynakların tasarruflu kullanılmaması durumunda gelecekte karşılaşılabilecek problemleri belirterek çözüm önerileri sunar. 4
  Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 5
  Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 22
  Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 11
  Cisimleri, sahip oldukları elektrik yükleri bakımından sınıflandırır. 18
  Topraklamayı açıklar. 9
  Elektrik enerjisinin ısı, ışık ve hareket enerjisine dönüştüğü uygulamalara örnekler verir. 9
  Elektirik enerjisinin ısı, ışık veya hareket enerjisine dönüşümü temel alan bir model tasarlar. 7
  Güç santrallerinde elektrik enerjisinin nasıl üretildiğini açıklar. 5
  Güç santrallerinin avantaj ve dezavantajları konusunda kirler üretir. 5
  Elektrik enerjisinin bilinçli ve tasarru u kullanılmasının aile ve ülke ekonomisi bakımından önemini tartışır. 3

  İnkılap Tarihi Dersi Kazanımlara Göre Soru Sayıları (Toplam: 624 Soru)

  Kazanım Adı Soru Sayısı
  Avrupadaki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devletinin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar. 2
  Bir Kahraman Doğuyor - Karma Sorular 54
  Birinci Dünya Savaşında Osmanlı Devletinin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1
  Kuâ-yı Millîyenin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1
  Millî Mücadelenin hazırlık döneminde Mustafa Kemalin yaptığı çalışmaları analiz eder. 1
  Misakımillinin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ulusal egemenlik ve tam bağımsızlık ilkeleri ile ilişkilendirir. 1
  Mustafa Kemalin ve Türk milletinin Sevr Antlaşmasına karşı tepkilerini değerlendirir. 1
  Milli Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar - Karma Sorular 82
  Millî Mücadele Döneminde Doğu Cephesi ve Güney Cephesinde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 20
  Millî Mücadele Döneminde Batı Cephesinde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 37
  Milli Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm! - Karma Sorular 48
  Çağdaşlaşan Türkiyenin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 53
  Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 40
  Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 19
  Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 57
  Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 10
  Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye - Karma Sorular 37
  Demokratikleşme Çabaları - Karma Sorular 58
  Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 20
  Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası - Karma Sorular 36
  Atatürk`ün Ölümü ve Sonrası - Karma Sorular 46

  İngilizce Dersi Kazanımlara Göre Soru Sayıları (Toplam: 361 Soru)

  Kazanım Adı Soru Sayısı
  Students will be able to read very short, simple texts on friendship and similar familiar topics. 1
  Friendship - Karma Sorular 53
  Students will be able to understand phrases, words and expressions related to regular actions teenagers do and what people like, dislike and prefer. 2
  Teen Life - Karma Sorular 63
  Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1
  Students will be able to give a simple description or presentation of how bread is prepared. 2
  Students will be able to ask and answer questions and exchange ideas and information on a topic related to how something is processed. 2
  In The Kitchen - Karma Sorular 51
  Students will be able to follow a phone conversation. 2
  On The Phone - Karma Sorular 61
  The Internet - Karma Sorular 61
  Adventures - Karma Sorular 62

  Din Kültürü Dersi Kazanımlara Göre Soru Sayıları (Toplam: 462 Soru)

  Kazanım Adı Soru Sayısı
  Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1
  İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasındaki ilişki kurar. 1
  Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1
  İnanç - Karma Sorular 87
  İslamın paylaşma ve yardımlaşma verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1
  Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2
  Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1
  Hz. Şuaybin (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1
  Maûn suresini okur, anlamını söyler. 1
  Zekât ve Sadaka - Karma Sorular 93
  Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1
  Din ve Hayat - Karma Sorular 87
  Hz. Muhammedin Örnekliği - Karma Sorular 113
  Kuran-I Kerim ve Özellikleri - Karma Sorular 72