8. Sınıf Tüm Dersler Soru Havuzu

Edroof
ÜCRETSİZ
error Bu bir online üründür, gönderim yapılmayacaktır. Sepete ekleyerek hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.
error Sınavlar bölümünde yardım menüsünü kullanarak kolaylıkla sınav oluşturabilirsiniz.
info_outline 2020 - 2021 eğitim dönemi için en kısa zamanda aktif edilecektir.
 • Kategori Soru Havuzu
  Yayınevi Edroof
  Dersler ve
  Soru Sayıları
  Türkçe (Soru sayısını kendiniz belirleyin)
  Matematik (Soru sayısını kendiniz belirleyin)
  Fen Bilimleri (Soru sayısını kendiniz belirleyin)
  İnkılap Tarihi (Soru sayısını kendiniz belirleyin)
  İngilizce (Soru sayısını kendiniz belirleyin)
  Din Kültürü (Soru sayısını kendiniz belirleyin)
  Kapsam Tüm Kazanımlar
  Kullanım Süresi LGS 2020'ye kadar
 • Türkçe Dersi Kazanımlara Göre Soru Sayıları (Toplam: 1770 Soru)

  Kazanım Adı Soru Sayısı
  Metnin içeriğinden kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 107
  Yabancı dillerden alınmış kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1
  Atasözleri, deyimler ve özdeyişleri anlamına uygun kullanır. 77
  Metnin konusunu belirler. 27
  Metnin ana fikrini / ana duygusunu belirler. 75
  Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 95
  Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 13
  Metinde başvurulan düşünceyi geliştirme yollarını tespit eder. 36
  Metinle ilgili sorular oluşturur, sorulara cevap verir. 102
  Metni içerik yönünden değerlendirir. 33
  Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 24
  Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 24
  Yazdıklarını metnin akışına göre düzenler. 36
  Bilgilendirici metin yazar, metnin bölümlerini belirler. 89
  Okuduklarından mantıksal çıkarımlar yapar. 40
  Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 33
  Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 33
  Metindeki hikâye unsurlarını ve anlatıcıyı belirler. 21
  Köşe yazısı, makale ve deneme metin türlerini ayırt eder. 40
  Metindeki neden-sonuç cümlelerini ayırt eder. 23
  Metindeki örneklendirme cümlelerini ayırt eder. 3
  Metindeki amaç-sonuç cümlelerini ayırt eder. 16
  Metindeki karşılaştırma cümlelerini ayırt eder. 56
  Metindeki duygu bildiren ifadeleri ayırt eder. 80
  Metindeki koşul bildiren ifadeleri ayırt eder. 8
  Metindeki öznel-nesnel ifadeleri ayırt eder. 32
  Metindeki geçiş ve bağlantı ifadelerini ayırt eder. 1
  Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 34
  Cümlede, fiilimsiye bağlı kelime veya kelime gruplarını bulur. 28
  Fiilimsilerin işlevlerini ve kullanım özelliklerini kavrar. 44
  Fiilimsiyle, fiil ve isim soylu kelimeler arasındaki farkları kavrar. 76
  Cümlenin ögelerini ayırt eder. 58
  Cümlenin yardımcı ögelerini ayırt eder. 41
  Yüklemin türüne göre cümleleri tanır. 22
  Yüklemin yerine göre cümleleri tanır. 7
  Yapılarına göre cümle türlerini tanır. 50
  Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 48
  Yazımı karıştırılan sözcükleri kavrayarak doğru kullanır. 87
  Büyük harflerin yazım kurallarını kavrayarak uygular. 6
  De, ki ve mi nin yazım kurallarını kavrayarak uygular. 2
  Kısaltmaların yazım kurallarını kavrayarak uygular. 1
  Sayıların ve tarihlerin yazım kurallarını kavrayarak uygular. 3
  Birleşik sözcüklerin yazımını kavrayarak uygular. 2
  Nokta, iki nokta ve üç nokta işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 85
  Virgül ve noktalı virgül işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 21
  Soru ve ünlem işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 8
  Kısa çizgi, uzun çizgi, eğik çizgi, tırnak işareti ve tek tırnak işaretini işlevlerine uygun olarak kullanır. 13
  Yay ayraç, köşeli ayraç ve kesme işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 9

  Matematik Dersi Kazanımlara Göre Soru Sayıları (Toplam: 1877 Soru)

  Kazanım Adı Soru Sayısı
  Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur. 35
  Pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. 13
  İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 84
  Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 15
  Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 33
  Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 81
  Sayıların ondalık gösterimlerini 10un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 21
  Verilen bir sayıyı 10un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 17
  Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 29
  Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 37
  Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 35
  Kareköklü bir ifadeyi a(kök)b şeklinde yazar ve a(kök)b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 30
  Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 49
  Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 51
  Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 21
  Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 20
  Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 22
  En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 21
  Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 37
  Bir olaya ait olası durumları belirler. 22
  Daha fazla, eşit, daha az olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 14
  Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar. 3
  Olasılık değerinin 0 ile 1 arasında (0 ve 1 dâhil) olduğunu anlar. 14
  Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 85
  Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 15
  Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 35
  Özdeşlikleri modellerle açıklar. 45
  Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 59
  Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 85
  Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 48
  Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder. 62
  Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 50
  Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 63
  Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 49
  Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 26
  Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri sayı doğrusunda gösterir. 8
  Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 31
  Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 18
  Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 24
  Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 23
  Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizer. 11
  Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 91
  Eşlik ve benzerliği ilişkilendirir, eş ve benzer şekillerin kenar ve açı ilişkilerini belirler. 36
  Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 76
  Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 25
  Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. 31
  Çokgenlerin öteleme ve yansımalar sonucunda ortaya çıkan görüntüsünü oluşturur. 52
  Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 38
  Dik dairesel silindirin temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 5
  Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 24
  Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 30
  Dik piramidi tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 14
  Dik koniyi tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 14

  Fen Bilimleri Dersi Kazanımlara Göre Soru Sayıları (Toplam: 727 Soru)

  Kazanım Adı Soru Sayısı
  Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 29
  İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 24
  İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler. 10
  Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 20
  DNAnın yapısını model üzerinde gösterir. 10
  DNAnın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 10
  Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 9
  Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 21
  Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 5
  Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 5
  Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 9
  Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 9
  Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 17
  Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 10
  Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır. 7
  Gelecekteki genetik mühendisliği ve biyoteknoloji uygulamalarının neler olabileceği hakkında tahminde bulunur. 4
  Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 25
  Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 26
  Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 16
  Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 14
  Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 10
  Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 22
  Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 22
  Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 9
  Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. 2
  Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 7
  Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 10
  Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 9
  Asit ve bazların temizlik malzemesi olarak kullanılması esnasında oluşabilecek tehlikelerle ilgili gerekli tedbirleri alır. 6
  Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 6
  Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 38
  Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 11
  Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çzerek yorumlar. 17
  Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri ile ısı alışverişini ilişkilendirir. 5
  Geçmişten günümüze Türkiyedeki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 13
  Kimya endüstrisinde meslek dallarını araştırır ve gelecekteki yeni meslek alanları hakkında öneriler sunar. 1
  Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 57
  Basit makinelerden yararlanarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak bir düzenek tasarlar. 16
  Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 28
  Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 26
  Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 9
  Canlılarda solunumun önemini belirtir. 15
  Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 22
  Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1
  Küresel iklim değişikliklerinin nedenlerini ve olası sonuçlarını tartışır. 11
  Kaynakların kullanımında tasarruflu davranmaya özen gösterir. 3
  Kaynakların tasarruflu kullanımına yönelik proje tasarlar. 7
  Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 6
  Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 15
  Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 25
  Cisimleri, sahip oldukları elektrik yükleri bakımından sınıflandırır. 3
  Topraklamayı açıklar. 2
  Elektrik enerjisinin ısı, ışık ve hareket enerjisine dönüştüğü uygulamalara örnekler verir. 11
  Güç santrallerinde elektrik enerjisinin nasıl üretildiğini açıklar. 1
  Elektrik enerjisinin bilinçli ve tasarru u kullanılmasının aile ve ülke ekonomisi bakımından önemini tartışır. 1

  İnkılap Tarihi Dersi Kazanımlara Göre Soru Sayıları (Toplam: 1169 Soru)

  Kazanım Adı Soru Sayısı
  Avrupadaki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devletinin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar. 21
  Mustafa Kemalin çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 53
  Gençlik döneminde Mustafa Kemalin fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 29
  Mustafa Kemalin askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 27
  Birinci Dünya Savaşının sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 21
  Birinci Dünya Savaşında Osmanlı Devletinin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 89
  Mondros Ateşkes Antlaşmasının imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemalin ve halkın tutumunu analiz eder. 36
  Kuâ-yı Millîyenin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 30
  Millî Mücadelenin hazırlık döneminde Mustafa Kemalin yaptığı çalışmaları analiz eder. 59
  Misakımillinin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ulusal egemenlik ve tam bağımsızlık ilkeleri ile ilişkilendirir. 40
  Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 11
  Mustafa Kemalin ve Türk milletinin Sevr Antlaşmasına karşı tepkilerini değerlendirir. 18
  Millî Mücadele Döneminde Doğu Cephesi ve Güney Cephesinde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 22
  Millî Mücadele Döneminde Batı Cephesinde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 50
  Millî Mücadelenin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürkün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar. 7
  Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder. 15
  Sakarya Meydan Savaşının kazanılmasında ve Büyük Taarruzun başarılı olmasında Mustafa Kemalin rolüne iliikin çıkarımlarda bulunur. 36
  Lozan Antlaşmasının sağladığı kazanımları analiz eder. 33
  Millî Mücadele Döneminin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir. 3
  Çağdaşlaşan Türkiyenin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 135
  Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 30
  Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 37
  Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 45
  Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 15
  Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 52
  Atatürk Döneminde sağlık alanında yapılan çalışmaları devletin temel görevleri ile ilişkilendirir. 7
  Cumhuriyetin sağladığı kazanımları ve Atatürkün Türk milleti için gösterdiği hedefleri analiz eder. 35
  Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları kavrar. 47
  Atatürk Dönemindeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 17
  Mustafa Kemale suikast girişimini analiz eder. 2
  Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder. 4
  Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 26
  Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 53
  Atatürkün Hatayı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 6
  Atatürkün ölümüne ilişkin yansıma ve değerlendirmelerden hareketle onun fikir ve eserlerinin evrensel değerine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 6
  Atatürkün Türk Milletine bıraktığı eserlerinden örnekler verir. 3
  Atatürkün İkinci Dünya Savaşı öncesi tespitleri ve girişimleri Türkiyenin savaşta izlediği denge siyaseti ile ilişkilendirilir 15
  Türkiyede çok partili siyasi hayata geçişi hızlandıran gelişmeleri, demokrasinin gerekleri açısından analiz eder. 34

  İngilizce Dersi Kazanımlara Göre Soru Sayıları (Toplam: 449 Soru)

  Kazanım Adı Soru Sayısı
  Students will be able to understand the overall meaning of short recorded conversations on everyday topics such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing, and making simple inquiries. 8
  Students will be able to accept and refuse an offer/invitation, give reasons, apologize and make simple inquiries as a short series of simple phrases and sentences. 14
  Students will be able to write a short, simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation. 4
  Students will be able to read very short, simple texts on friendship and similar familiar topics. 19
  Students will be able to understand short, simple offers, invitation letters, etc. 11
  Students will be able to read very short, simple texts on friendship and similar familiar topics. 2
  Students know frequently used words in unit Friendship. 30
  Students will be able to give a simple description of daily routines, using a short series of simple phrases and sentences. 27
  Students will be able to write a short paragraph about the actions they do regularly. 8
  Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 14
  Students will be able to read short, simple texts such as personal narratives about what people do regularly and their likes and dislikes. 12
  Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 15
  Students will be able to ask what people do regularly and respond to questions about the actions they regularly do. 8
  Students will be able to understand phrases, words and expressions related to regular actions teenagers do and what people like, dislike and prefer. 20
  Students know frequently used words in unit Teen Life. 19
  Students will be able to understand the overall meaning of short texts related to process descriptions and derive the probable meaning of unknown words from the context. 9
  Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 6
  Students will be able to write a series of simple phrases and sentences linked with simple connectors like ‘first’, ‘second,’ ‘finally,’ etc. to describe the process of how something is made, such as a cake. 5
  Students will be able to recognize cultural diversity food choices through readings and discussion. 7
  Students will be able to ask and answer questions and exchange ideas and information on a topic related to how something is processed. 5
  Students know frequently used words in unit In The Kitchen. 16
  Students will be able to follow a phone conversation. 12
  Students will be able to understand short, simple texts containing the highest frequency vocabulary on On The Phone. 6
  Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 3
  Students will be able to describe in simple terms theirconcerns, sympathy and future plans. 4
  Students will be able to describe in simple terms theirconcerns, sympathy and future plans. 2
  Students know frequently used words in unit On The Phone. 10
  Students will be able to find specific, predictable information in simple materials such as news reports and brochures related to the topic ‘Internet’. 1
  Students will be able to communicate during simple tasks requiring a simple and direct exchange of information about their Internet habits. 7
  Students will be able to make excuses, accept and refuse offers by using a series of phrases and simple sentences. 4
  Students will be able to write a basic paragraph to describe and explain their Internet habits by using simple connectors like ‘and’, ‘but’ and ‘because’. 12
  Students will be able to answer follow-up questions if asked for clarification. 5
  Students will be able to identify main ideas in very short,simple texts about internet habits. 4
  Students know frequently used words in unit The Internet. 12
  Students will be able to read very short, simple texts such as personal narratives, advertisements and brochures related to an adventure and find the main points in such materials. 2
  Students will be able to identify the topic of an adventure related discussion when it is conducted slowly and clearly. 6
  Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations, provided the other person helps when necessary. 3
  Students will be able to write a short, simple paragraph comparing two objects. 2
  Students will be able to write a very simple brochure expressing their preference for sports and free time activities. 2
  Students will be able to ask and answer questions and exchange ideas and information on and expressing preferences and giving reasons. 1
  Students will be able to understand the main point in short, clear, simple messages and pronouncements on simple comparisons preferences and reasons. 2
  Students will be able to ask and answer questions and exchange ideas and information on and expressing preferences and giving reasons. 1
  Students will be able to ask and answer questions and exchange ideas and information on and expressing preferences and giving reasons. 2
  Students know frequently used words in unit Adventures. 9
  Students will be able to describe their favorite tourist attractions by using simple phrases and sentences. 4
  Students will be able to design a brochure, advertisement or a postcard about their favorite tourist attraction/s. 3
  Students will be able to express their preference for particular tourist attractions and give reasons. 2
  Students will be able to understand and extract the essential information from short, recorded passages dealing with tourism which is delivered slowly and clearly. 8
  Students will be able to express their preference for particular tourist attractions and give reasons. 2
  Students know frequently used words in unit Tourism. 3
  Students will be able to identify the main point of a short talk describing the responsibilities of different people. 1
  Students will be able to understand people’s obligations,feelings and dislikes. 1
  Students will be able to describe in simple terms their obligations, dislikes and feelings and make simple suggestions. 2
  Students will be able to communicate during simple, routine tasks requiring a direct exchange of information asking about the responsibilities of others and expressing their own responsibilities. 3
  Students will be able to describe in simple terms their obligations, dislikes and feelings and make simple suggestions. 2
  Students will be able to describe in simple terms their obligations, dislikes and feelings and make simple suggestions. 1
  Students will be able to write short, simple poems about their feelings in relation to their obligations at home and school. 1
  Students will be able to follow changes of topic during factual, short talks and form an idea of the main content. 1
  Students know frequently used words in unit Chores. 4
  Students will be able to ask people questions about what others are doing at the moment. 1
  Students will be able to talk about what people are doing. 1
  Students will be able to present information about scientific achievements by using a series of phrases and simple sentences. 2
  Students will be able to understand short simple texts related to what people are doing and/or usually do. 1
  Students know frequently used words in unit Science. 1
  Students will be able to identify the main point of TV news and reports about natural disasters. 1
  Students will be able to express their personal opinions about the causes of natural disasters, giving reasons as a short series of simple phrases and sentences. 1
  Students will be able to communicate in a simple task requiring a direct exchange of information on making predictions about the future of Planet Earth, asking and responding to questions. 1
  Students know frequently used words in unit Natural Forces. 1
  Almanca 30

  Din Kültürü Dersi Kazanımlara Göre Soru Sayıları (Toplam: 467 Soru)

  Kazanım Adı Soru Sayısı
  Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 56
  İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasındaki ilişki kurar. 37
  Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 31
  Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 15
  Hz. Musanın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 4
  Ayet el-Kürsiyi okur, anlamını söyler. 4
  İslamın paylaşma ve yardımlaşma verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 29
  Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 32
  Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 17
  Hz. Şuaybin (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 3
  Maûn suresini okur, anlamını söyler. 4
  Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 9
  İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 26
  Hz. Yusuf (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 7
  Asr suresini okur, anlamını söyler. 6
  Hz. Muhammedin (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 16
  Hz. Muhammedin (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 12
  Hz. Muhammedin (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur. 14
  Hz. Muhammedin (s.a.v.) cesaret ve kararlılığını önek olaylarla açıklar. 11
  Hz. Muhammedin (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 15
  Hz. Muhammedin (s.a.v.) insanlara verdiği değeri örneklerle açıklar. 11
  Hz. Muhammedin (s.a.v.) örnek davranışlarının toplumsal hayattaki önemini değerlendirir. 7
  Hz. Muhammedin (s.a.v.) hikmetli söz ve davranışlarıyla insanları iyiye ve güzele yönlendirdiğini fark eder. 9
  Kureyş suresini okur, anlamını söyler. 4
  İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 8
  Ayetlerden hareketle Kuranın ana konularını sınıflandırır. 15
  Kuran-ı Kerimin temel özelliklerini değerlendirir. 65