8. Sınıf Binot Online Deneme - 1

Binot Yayıncılık
ÜCRETSİZ
error Bu bir online üründür, gönderim yapılmayacaktır. Sepete ekleyerek hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.
info_outline 2020 - 2021 eğitim dönemi için en kısa zamanda aktif edilecektir.
 • Kategori Online Deneme
  Yayınevi Binot Yayıncılık
  Dersler ve
  Soru Sayıları
  Türkçe (20 Soru)
  İnkılap Tarihi (10 Soru)
  Din Kültürü (10 Soru)
  İngilizce (10 Soru)
  Matematik (20 Soru)
  Fen Bilimleri (20 Soru)
  Kapsam Genel Deneme (1. dönem konuları)
  Kullanım Süresi LGS 2020'ye kadar
 • Türkçe Dersi Kazanımlara Göre Soru Sayıları (Toplam: 20 Soru)

  Kazanım Adı Soru Sayısı
  Metnin içeriğinden kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3
  Atasözleri, deyimler ve özdeyişleri anlamına uygun kullanır. 1
  Metnin konusunu belirler. 1
  Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1
  Metni içerik yönünden değerlendirir. 1
  Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1
  Okuduklarından mantıksal çıkarımlar yapar. 1
  Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1
  Köşe yazısı, makale ve deneme metin türlerini ayırt eder. 1
  Metindeki neden-sonuç cümlelerini ayırt eder. 1
  Metindeki benzetme cümlelerini ayırt eder. 1
  Metindeki öznel-nesnel ifadeleri ayırt eder. 1
  Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1
  Fiilimsilerin işlevlerini ve kullanım özelliklerini kavrar. 1
  Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1
  Cümlenin yardımcı ögelerini ayırt eder. 1
  Sayıların ve tarihlerin yazım kurallarını kavrayarak uygular. 1
  Nokta, iki nokta ve üç nokta işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1

  İnkılap Tarihi Dersi Kazanımlara Göre Soru Sayıları (Toplam: 10 Soru)

  Kazanım Adı Soru Sayısı
  Mustafa Kemalin çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1
  Gençlik döneminde Mustafa Kemalin fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1
  Birinci Dünya Savaşında Osmanlı Devletinin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1
  Mondros Ateşkes Antlaşmasının imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemalin ve halkın tutumunu analiz eder. 1
  Kuâ-yı Millîyenin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1
  Millî Mücadelenin hazırlık döneminde Mustafa Kemalin yaptığı çalışmaları analiz eder. 4
  Misakımillinin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ulusal egemenlik ve tam bağımsızlık ilkeleri ile ilişkilendirir. 1

  Din Kültürü Dersi Kazanımlara Göre Soru Sayıları (Toplam: 10 Soru)

  Kazanım Adı Soru Sayısı
  Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2
  İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasındaki ilişki kurar. 2
  Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1
  İslamın paylaşma ve yardımlaşma verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1
  Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2
  Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2

  İngilizce Dersi Kazanımlara Göre Soru Sayıları (Toplam: 10 Soru)

  Kazanım Adı Soru Sayısı
  Students will be able to accept and refuse an offer/invitation, give reasons, apologize and make simple inquiries as a short series of simple phrases and sentences. 1
  Students will be able to read very short, simple texts on friendship and similar familiar topics. 1
  Students will be able to understand short, simple offers, invitation letters, etc. 2
  Students will be able to give a simple description of daily routines, using a short series of simple phrases and sentences. 1
  Students will be able to ask what people do regularly and respond to questions about the actions they regularly do. 1
  Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. 1
  Students will be able to ask and answer questions and exchange ideas and information on a topic related to how something is processed. 1
  Students will be able to follow a phone conversation. 1
  Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions. 1

  Matematik Dersi Kazanımlara Göre Soru Sayıları (Toplam: 20 Soru)

  Kazanım Adı Soru Sayısı
  Pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. 1
  İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2
  Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1
  Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2
  Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3
  Sayıların ondalık gösterimlerini 10un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1
  Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1
  Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1
  Kareköklü bir ifadeyi a(kök)b şeklinde yazar ve a(kök)b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1
  Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3
  Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1
  En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1
  Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2

  Fen Bilimleri Dersi Kazanımlara Göre Soru Sayıları (Toplam: 20 Soru)

  Kazanım Adı Soru Sayısı
  Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1
  İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1
  Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1
  DNAnın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1
  Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1
  Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1
  Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2
  Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır. 1
  Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 4
  Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 4
  Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 3