7. Sınıf Tüm Dersler Soru Havuzu

Edroof
ÜCRETSİZ
error Bu bir online üründür, gönderim yapılmayacaktır. Sepete ekleyerek hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.
error Sınavlar bölümünde yardım menüsünü kullanarak kolaylıkla sınav oluşturabilirsiniz.
info_outline 2020 - 2021 eğitim dönemi için en kısa zamanda aktif edilecektir.
 • Kategori Soru Havuzu
  Yayınevi Edroof
  Dersler ve
  Soru Sayıları
  Türkçe (Soru sayısını kendiniz belirleyin)
  Matematik (Soru sayısını kendiniz belirleyin)
  Fen Bilimleri (Soru sayısını kendiniz belirleyin)
  Sosyal Bilgiler (Soru sayısını kendiniz belirleyin)
  İngilizce (Soru sayısını kendiniz belirleyin)
  Din Kültürü (Soru sayısını kendiniz belirleyin)
  Kapsam Tüm Kazanımlar
  Kullanım Süresi LGS 2020'ye kadar
 • Türkçe Dersi Kazanımlara Göre Soru Sayıları (Toplam: 1585 Soru)

  Kazanım Adı Soru Sayısı
  Metnin içeriğinden kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 77
  Yabancı dillerden alınmış kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1
  Atasözleri, deyimler ve özdeyişleri anlamına uygun kullanır. 79
  Metnin konusunu belirler. 27
  Metnin ana fikrini / ana duygusunu belirler. 55
  Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 17
  Metinde başvurulan düşünceyi geliştirme yollarını tespit eder. 55
  Metindeki örtülü anlamı bulur. 28
  Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 28
  Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 18
  Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 18
  Metne ilişkin sorular oluşturur, soruları cevaplar. 89
  Metni içerik yönünden değerlendirir. 79
  Yazdıklarını metnin akışına göre düzenler. 32
  Bilgilendirici metin yazar, metnin bölümlerini belirler. 43
  Okuduklarından mantıksal çıkarımlar yapar. 33
  Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 35
  Metindeki hikâye unsurlarını ve anlatıcıyı belirler. 8
  Günlük ve söyleşi metin türlerini ayırt eder. 35
  Biyografi ve otobiyografi metin türlerini ayırt eder. 5
  Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 44
  Metindeki neden-sonuç cümlelerini ayırt eder. 39
  Metindeki benzetme cümlelerini ayırt eder. 7
  Metindeki örneklendirme cümlelerini ayırt eder. 2
  Metindeki amaç - sonuç cümlelerini ayırt eder. 19
  Metindeki karşılaştırma cümlelerini ayırt eder. 11
  Metindeki abartılı ifadeleri bulur. 2
  Metindeki duygu bildiren cümleleri ayırt eder. 18
  Metindeki koşul bildiren ifadeleri ayırt eder. 5
  Metindeki öznel-nesnel ifadeleri ayırt eder. 43
  Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1
  Kişi ve kip eklerinin işlevlerini ayırt eder. 46
  Bildirme kiplerinin işlevlerini ayırt eder. 40
  Dilek kiplerinin işlevlerini ayırt eder. 23
  Fiillerde anlam kaymasını kavrayarak uygular. 35
  Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 34
  Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 62
  Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 71
  Anlatım bozukluklarını tespit eder. 24
  Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 54
  Birleşik zamanlı fiilleri işlevlerine uygun olarak kullanır. 14
  Yazımı karıştırılan sözcükleri kavrayarak doğru kullanır. 82
  Büyük harflerin kullanıldığı yerleri kavrayarak uygular. 3
  De, ki ve mi`nin yazım kurallarını kavrayarak uygular. 4
  Kısaltmaların yazım kurallarını kavrayarak uygular. 1
  Sayıların yazım kurallarını kavrayarak uygular. 5
  Birleşik sözcüklerin yazım kurallarını kavrayarak uygular. 1
  Nokta işaretini işlevlerine uygun olarak kullanır. 79
  Virgül işaretini işlevlerine uygun olarak kullanır. 17
  Ünlem ve soru işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 11
  İki nokta ve üç nokta işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 5
  Yay ayraç ve kısa çizgi işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 7
  Uzun çizgi ve kesme işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 7
  Eğik çizgi, köşeli ayraç ve tırnak işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 7

  Matematik Dersi Kazanımlara Göre Soru Sayıları (Toplam: 1862 Soru)

  Kazanım Adı Soru Sayısı
  Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 90
  Toplama işleminin özelliklerini akıcı şlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 11
  Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 112
  Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 55
  Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 121
  Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 53
  Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 18
  Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 18
  Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 49
  Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 69
  Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 50
  Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 79
  Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 21
  Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 83
  Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 25
  Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 10
  Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 40
  Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 20
  Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar. 24
  Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 58
  Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 87
  Oranda çokluklardan birinin 1 olması durumunda diğerinin alacağı değeri belirler. 6
  Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 28
  Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun orantılı olup olmadığına karar verir. 10
  Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 11
  Doğru orantılı iki çokluğa ait orantı sabitini belirler ve yorumlar. 21
  Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 8
  Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 72
  Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 11
  Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 13
  Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 10
  Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 84
  Bir açıyı iki eş açıya ayırarak açıortayı belirler. 2
  İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler. 53
  Açıların eş veya bütünler olanlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 8
  Düzgün çokgenlerin kenar ve açı öelliklerini açıklar. 84
  Çokgenlerin köşegenlerini, iç ve dış açılarını belirler; iç açılarının ve dış açılarının ölçüleri toplamını hesaplar. 33
  Dikdörtgen, paralelkenar, yamuk ve eşkenar dörtgeni tanır; açı özelliklerini belirler. 17
  Eşkenar dörtgen ve yamuğun alan bağıntılarını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 21
  Alan ile ilgili problemleri çözer. 37
  Çemberde merkez açıları, gördüğü yayları ve açı ölçüleri arasındaki ilişkileri belirler. 18
  Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 28
  Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 40
  Verilere ilişkin çizgi grafiği oluşturur ve yorumlar. 20
  Bir veri grubuna ait ortalama, ortanca ve tepe değeri bulur ve yorumlar. 46
  Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 29
  Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 24
  Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 17
  Farklı yönlerden görünümlerine ilişkin çizimleri verilen yapıları oluşturur. 18

  Fen Bilimleri Dersi Kazanımlara Göre Soru Sayıları (Toplam: 1434 Soru)

  Kazanım Adı Soru Sayısı
  Uzay teknolojilerini açıklar. 13
  Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 6
  Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 9
  Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 6
  Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 5
  Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 2
  Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 18
  Yıldız kavramını açıklar. 10
  Galaksilerin yapısını açıklar. 8
  Evren kavramını açıklar. 10
  Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 74
  Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 6
  Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 17
  Mitozun canlılar için önemini açıklar. 56
  Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 26
  Mayozun canlılar için önemini açıklar. 31
  Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 24
  Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 28
  Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 58
  Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 14
  Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 18
  Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 35
  Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 47
  Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 55
  Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 37
  Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 7
  Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 38
  Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 17
  Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. 53
  Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 13
  Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 53
  Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 49
  Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 41
  Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 36
  Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 16
  Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 27
  Karışımların ayrılması için kullanılabilecek öntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 11
  Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 10
  Geri dönüşümü, kaynakların etkili kullanımı açısından sorgular. 4
  Yakın çevresinde atık kontrolüne özen gösterir. 1
  Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 37
  Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 12
  Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli gorünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir. 18
  Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir. 3
  Güneş enerjisinden gelecekte nasıl yararlanılacağına ilişkin ürettiği kirleri tartışır. 1
  Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 7
  Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 25
  Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 29
  Işığın kırılmasını, ince ve kalın kenarlı mercekler kullanarak deneyle gözlemler. 13
  İnce ve kalın kenarlı merceklerin odak noktalarını deneyerek belirler. 13
  Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 3
  İnsanda üremeyi sağlayan yapı ve organları şema üzerinde göstererek açıklar. 13
  Sperm, yumurta, zigot, embriyo, fetüs ve bebek arasındaki ilişkiyi açıklar. 23
  Embriyonun sağlıklı gelişebilmesi için alınması gereken tedbirleri, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır. 12
  Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 36
  Bitki ve hayvanlardaki büyüme ve gelişme süreçlerini örnekler vererek açıklar. 82
  Bitki ve hayvanlarda büyüme ve gelişmeye etki eden temel faktörleri açıklar. 17
  Bir bitki veya hayvanın bakımını üstlenir ve gelişim sürecini rapor eder. 1
  Seri ve paralel bağlı ampullerden oluşan bir devre şeması çizer. 11
  Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 22
  Elektrik akımını tanımlar. 19
  Elektrik enerjisinin devrelere akım yoluyla aktarıldığını açıklar. 21
  Bir devre elemanının uçları arasındaki gerilim ile üzerinden geçen akımı ilişkilendirir. 27

  Sosyal Bilgiler Dersi Kazanımlara Göre Soru Sayıları (Toplam: 957 Soru)

  Kazanım Adı Soru Sayısı
  İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 41
  Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 40
  Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 38
  İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 72
  Osmanlı Devletinin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 47
  Osmanlı Devletinin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 62
  Avrupadaki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devletini değişime zorlayan süreçleri kavrar. 37
  Osmanlı Devletinde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur. 45
  Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 59
  Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 63
  Türkiyede nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiyenin demografik özelliklerini yorumlar. 86
  Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 79
  Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün olumsuz durumlara örnekler gösterir. 17
  Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 34
  Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 31
  XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupada yaşanan gelişmelerin günümüz oluşmasına etkisini analiz eder. 6
  Özgür düşüncenin bilimsel gelişmelere katkısını değerlendirir. 7
  Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 20
  Uretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 19
  Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 18
  Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır. 14
  Dünyadaki gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan yeni meslekleri dikkate alarak mesleki tercihlerine yönelik planlama yapar. 14
  Demokrasinin ortaya çıkışını, gelişim evrelerini ve günümüzde ifade ettiği anlamları açıklar. 29
  Atatürkün Türk demokrasisinin gelişimine katkılarını açıklar. 3
  Türkiye Cumhuriyeti Devletinin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 37
  Demokrasinin uygulanma süreçlerinde karşılaşılan sorunları analiz eder. 30
  Arkadaşlarıyla birlikte küresel sorunların çözümüne yönelik fikir önerileri geliştirir. 9

  İngilizce Dersi Kazanımlara Göre Soru Sayıları (Toplam: 577 Soru)

  Kazanım Adı Soru Sayısı
  Students generally will be able to understand clear, standard speech on appearance and personality, although in a real life situation, they might have to ask for repetition or reformulation. 56
  Students will be able to talk about what people look like. 23
  Students will be able to give explanations and reasons. 3
  Students will be able to understand a simple text about appearances and personalities and make simple comparisons. 15
  Students will be able to write simple sentences and phrases to compare two people. 15
  Students will be able to ask and answer questions about other people’s appearances and personalities. 10
  Students know frequently used words in unit Appearance And Personality. 37
  Students will be able to understand short, simple texts on sports written in common everyday language. 4
  Students will be able to talk about what people are regularly do using frequency adverbs. 8
  Students will be able to write simple sentences and phrases about what people generally do. 3
  Students will be able to recognize frequency adverbs in short recorded passages dealing with predictable everyday matters which are spoken slowly and clearly. 19
  Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 3
  Students will be able to describe past and present events. 1
  Students will be able to describe past and present events. 7
  Students will be able to give explanations and reasons. 4
  Students know frequently used words in unit Sports. 24
  Students will be able to make themselves understood in a simple way when they talk about the past. 4
  Students will be able to ask questions about past events. 4
  Students will be able to recognize essential information from short recorded passages dealing with past events and dates. 12
  Students will be able to describe past activities and personal experiences. 24
  Students will be able to describe an event in simple sentences and report what happened when and where. 36
  Students will be able to identify important information in texts in which the dates and names play an important role and which are clearly structured and illustrated. 13
  Students know frequently used words in unit Biographies. 17
  Students will be able to understand short simple texts related to wild animals. Students will be able to identify short, simple sentences and expressions about past and present activities. 2
  Students will be able to identify the names of wild animals when spoken clearly and slowly. 8
  Students will be able to write simple structures describing wildlife. 4
  Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 7
  Students will be able to understand phrases and expressions related to past and present events. 1
  Students will be able to make simple suggestions. 2
  Students know frequently used words in unit Wild Animals. 19
  Students will be able to understand enough to manage simple, routine exchanges on every day matters (e. g., TV programs) without too much effort. 2
  Students can understand short narratives about everyday things (e. g., TV programs) dealing with topics which are familiar to me if the text is written in simple language. 1
  Students will be able to talk about their preferences. 11
  Students will be able to write simple sentences and phrases about their preferences. 11
  Students will be able to relate new information to visual concepts. 3
  Students will be able to ask questions about other people’s preferences. 4
  Students will be able to state personal opinions. 8
  Students will be able to write short, simple sentences in past events. 3
  Students know frequently used words in unit Television. 11
  Students will be able to discuss with other people what to do and where to go and how to make arrangements. 3
  Students will be able to understand simple written messages from friends or colleagues, for example, saying what time they should meet for a party and what to buy. 4
  Students will be able to recognize phrases and expressions related to suggestions, immediate needs and quantity of things. 4
  Students will be able to make suggestions and express quantity. 3
  Students will be able to recognize phrases and expressions related to suggestions, immediate needs and quantity of things. 4
  Students will be able to write simple sentences and phrases about what is needed for a special occasion. 5
  Students will be able to recognize phrases and expressions related to suggestions, immediate needs and quantity of things. 7
  Students will be able to make suggestions and express quantity. 7
  Students will be able to accept and refuse simple suggestions. 12
  Students know frequently used words in unit Celebrations. 7
  Students will be able to understand phrases and expressions related to future predictions and future events if spoken clearly and slowly. 8
  Students will be able to talk about future predictions. 2
  Students will be able to understand short, simple texts written about future predictions. 3
  Students will be able to describe future predictions. 13
  Students will be able to make ask and answer about simple predictions about the future. 4
  Students know frequently used words in unit Dreams. 7
  Students will be able to identify expressions related to everyday shopping used in everyday life. 1
  Students will be able to write simple sentences and phrases about what people usually do. 1
  Students will be able to make suggestions and give reasons. 1
  Students will be able to make themselves understood when they make simple suggestions. 1
  Students will be able to describe past activities 1
  Students will be able to write about their past activities. 1
  Students know frequently used words in unit Public Buildings. 9
  Students will be able to understand phrases and the highest frequency vocabulary related to environment provided speech is clearly and slowly articulated. 1
  Students will be able to write a short description of a process. 1
  Students will be able to make and respond to simple suggestions. 10
  Students will be able to express obligations. 3
  Students will be able to give a simple description or presentation of a process. 5
  Students know frequently used words in unit Environment. 9
  Students will be able to give short, basic descriptions of general truths and facts. 1

  Din Kültürü Dersi Kazanımlara Göre Soru Sayıları (Toplam: 390 Soru)

  Kazanım Adı Soru Sayısı
  Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 15
  Meleklerin özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 60
  Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 19
  Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 18
  Allahın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 5
  Hz. İsanın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 5
  Nâs suresini okur, anlamını söyler. 4
  İslamda hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 18
  Haccın yapılışını özetler. 28
  Umre ibadeti ile önemini açıklar. 6
  Kurban ibadetini İslamın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 16
  Hz. İsmailin (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 6
  Enâm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 3
  Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 22
  Örnek tutum ve davranışların, birey ve toplumların ahlaki gelişimine olan katkısını değerlendirir. 9
  Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 11
  Hz. Salihin (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 2
  Felak suresini okur, anlamını söyler. 1
  Hz. Muhammedin (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 23
  Hz. Muhammedin (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 51
  Kâfirun suresini okur, anlamını söyler. 1
  Dinin farklı yorum biçimleri olabileceğini farkına varır. 39
  İslam düşüncesinde ortaya çıkan yorum biçimlerini sınıflandırır. 8
  Kültürümüzde etkin olan tasavvufi yorumları ayırt eder. 6
  Alevilik-Bektaşilikle ilgili temel kavram ve erkânları açıklar. 14