5. Sınıf Tüm Dersler Soru Havuzu

Edroof
ÜCRETSİZ
error Bu bir online üründür, gönderim yapılmayacaktır. Sepete ekleyerek hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.
error Sınavlar bölümünde yardım menüsünü kullanarak kolaylıkla sınav oluşturabilirsiniz.
info_outline 2020 - 2021 eğitim dönemi için en kısa zamanda aktif edilecektir.
 • Kategori Soru Havuzu
  Yayınevi Edroof
  Dersler ve
  Soru Sayıları
  Türkçe (Soru sayısını kendiniz belirleyin)
  Matematik (Soru sayısını kendiniz belirleyin)
  Fen Bilimleri (Soru sayısını kendiniz belirleyin)
  Sosyal Bilgiler (Soru sayısını kendiniz belirleyin)
  İngilizce (Soru sayısını kendiniz belirleyin)
  Din Kültürü (Soru sayısını kendiniz belirleyin)
  Kapsam Tüm Kazanımlar
  Kullanım Süresi LGS 2020'ye kadar
 • Türkçe Dersi Kazanımlara Göre Soru Sayıları (Toplam: 1804 Soru)

  Kazanım Adı Soru Sayısı
  Okuduklarından mantıksal çıkarımlar yapar. 27
  Metnin içeriğinden kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 103
  Metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. 197
  Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 130
  Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 71
  Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 45
  Yabancı dillerden alınmış kelimelerin Türkçelerini kullanır. 4
  Atasözleri, deyimler ve özdeyişleri anlamına uygun kullanır. 85
  Metnin konusunu belirler. 21
  Metnin ana fikrini / ana duygusunu belirler. 44
  Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 18
  Metinle ilgili sorular sorar, sorulara cevap verir. 88
  Metinden çıkarımlar yapar. 59
  Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 66
  Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 44
  Bilgilendirici metin yazar, metnin bölümlerini belirler. 47
  Metin türlerini ayırt eder. 28
  Metindeki hikâye unsurlarını ve anlatıcıyı belirler. 17
  Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 8
  Metindeki neden-sonuç cümlelerini ayırt eder. 68
  Metindeki benzetme cümlelerini ayırt eder. 10
  Metindeki örneklendirme cümlelerini ayırt eder. 9
  Metindeki amaç-sonuç cümlelerini ayırt eder. 7
  Metindeki karşılaştırma cümlelerini ayırt eder. 21
  Metindeki abartılı ifadeleri bulur. 33
  Metindeki duygu bildiren cümleleri ayırt eder. 14
  Metindeki öznel-nesnel ifadeleri ayırt eder. 76
  Metindeki koşul bildiren ifadeleri ayırt eder. 4
  Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 6
  Metindeki geçiş ve bağlantı ifadelerini ayırt eder. 46
  Kökleri ve ekleri ayırt eder. 15
  Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 116
  Ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 77
  Büyük harflerin yazım kurallarını kavrayarak uygular. 30
  Sayıların yazım kurallarını kavrayarak uygular. 6
  Nokta işaretini işlevlerine uygun olarak kullanır. 20
  Virgül işaretini işlevlerine uygun olarak kullanır. 31
  Noktalı virgül, iki nokta ve üç nokta işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 30
  Yay ayraç, köşeli ayraç ve tırnak işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 15
  Soru ve ünlem işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 39
  Eğik çizgi, kısa çizgi ve uzun çizgi işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 13
  Kesme işaretini işlevlerine uygun olarak kullanır. 16

  Matematik Dersi Kazanımlara Göre Soru Sayıları (Toplam: 1947 Soru)

  Kazanım Adı Soru Sayısı
  En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 23
  En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 72
  Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 144
  En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 77
  İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 28
  Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 22
  En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 47
  En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 20
  Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 20
  Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi belirler ve kullanır. 23
  Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 17
  Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur. 11
  Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 41
  En çok iki işlem türü içeren parantezli ifadelerin sonucunu bulur. 14
  Dört işlem içeren problemleri çözer. 159
  Birim kesirleri sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 21
  Tam sayılı kesrin, bir doğal sayı ile bir basit kesrin toplamı olduğunu anlar ve tam sayılı kesri bileşik kesre, bileşik kesri tam sayılı kesre dönüştürür. 35
  Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 10
  Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 26
  Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 18
  Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar. 63
  Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır. 25
  Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar. 68
  Bir bütün 10, 100 veya 1000 eş parçaya bölündüğünde, ortaya çıkan kesrin birimlerinin ondalık gösterimle ifade edilebileceğini belirler. 12
  Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder. 3
  Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 27
  Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur. 16
  Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 35
  Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 96
  Paydası 100 olan kesirleri yüzde sembolü (%) ile gösterir. 7
  Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve ondalık gösterimle ilişkilendirir; bu gösterimleri birbirine dönüştürür. 19
  Kesir, ondalık ve yüzdelik gösterimlerle belirtilen çoklukları karşılaştırır. 13
  Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 80
  Doğru, doğru parçası, ışını açıklar ve sembolle gösterir. 28
  Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 6
  Bir doğru parçasına eşit uzunlukta doğru parçaları çizer. 11
  90°lik bir açıyı referans alarak dar, dik ve geniş açıları oluşturur; oluşturulmuş bir açının dar, dik ya da geniş açılı olduğunu belirler. 30
  Bir doğruya üzerindeki veya dışındaki bir noktadan dikme çizer. 8
  Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 28
  Çokgenleri isimlendirir, oluşturur ve temel elemanlarını tanır. 40
  Açılarına ve kenarlarına göre üçgenler oluşturur, oluşturulmuş farklı üçgenleri kenar ve açı özelliklerine göre sınıflandırır. 45
  Dikdörtgen, paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuğun temel elemanlarını belirler ve çizer. 33
  Üçgen ve dörtgenlerin iç açılarının ölçüleri toplamını belirler ve verilmeyen açıyı bulur. 77
  Veri toplamayı gerektiren araştırma soruları oluşturur. 2
  Araştırma sorularına ilişkin verileri toplar, sıklık tablosu ve sütun grafiğiyle gösterir. 12
  Sıklık tablosu veya sütun grafiği ile gösterilmiş verileri yorumlamaya yönelik problemleri çözer. 31
  Uzunluk ölçme birimlerini tanır; metre-kilometre, metre-desimetre-santimetre-milimetre birimlerini birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer. 84
  Üçgen ve dörtgenlerin çevre uzunluklarını hesaplar; verilen bir çevre uzunluğuna sahip farklı şekiller oluşturur. 66
  Zaman ölçü birimlerini tanır, birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer. 59
  Dikdörtgenin alanını hesaplar; santimetrekare ve metrekareyi kullanır. 12
  Belirlenen bir alanı santimetrekare ve metrekare birimleriyle tahmin eder. 5
  Verilen bir alana sahip farklı dikdörtgenler oluşturur. 18
  Dikdörtgenin alanını hesaplamayı gerektiren problemleri çözer. 20
  Dikdörtgenler prizmasını tanır ve temel elemanlarını belirler. 14
  Dikdörtgenler prizmasının yüzey açınımlarını çizer ve verilen farklı açınımların dikdörtgenler prizmasına ait olup olmadığına karar verir. 14
  Dikdörtgenler prizmasının yüzey alanını hesaplamayı gerektiren problemleri çözer. 12

  Fen Bilimleri Dersi Kazanımlara Göre Soru Sayıları (Toplam: 1238 Soru)

  Kazanım Adı Soru Sayısı
  Güneşin özelliklerini açıklar. 15
  Güneşin büyüklüğünü Dünyanın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. 12
  Ayın özelliklerini açıklar. 13
  Ayda canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. 9
  Ayın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 12
  Ayın evreleri ile Ayın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 32
  Güneş, Dünya ve Ayın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 26
  Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 26
  Mikroskop yardımıyla mikroskobik canlıların varlığını gözlemler. 31
  Mantarları yararlı ve zararlı özelliklerine göre ayırt eder. 14
  Benzerlikleri ve farklılıklarına göre bitki türlerini ayırt eder. 73
  Omurgalı ve omurgasız hayvanların özellikllerini ayırt eder. 60
  Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 57
  Basit araç gereçler kullanarak bir dinamometre modeli tasarlar. 4
  Sürtünme kuvvetine günlük yaşamdan örnekler verir. 26
  Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 63
  Günlük yaşamda sürtünmeyi artırma veya azaltmaya yönelik yeni fikirler üretir. 20
  Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur. 115
  Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 51
  Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar. 45
  Sıcaklığı farklı olan sıvıların karıştırılması sonucu ısı alışverişi olduğuna yönelik deneyler yaparak sonuçlarını yorumlar. 39
  Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik deneyler yaparak deneylerin sonuçlarını tartışır. 21
  Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. 28
  Bir kaynaktan çıkan ışığın her yönde ve doğrusal bir yol izlediğini gözlemleyerek çizimle gösterir. 26
  Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını çizimle gösterir. 22
  Işığın yansımasında gelen ışın, yansıyan ışın ve yüzeyin normali arasındaki ilişkiyi açıklar. 21
  Maddeleri, ışığı geçirme durumlarına göre sınıflandırır. 31
  Tam gölgenin nasıl oluştuğunu gözlemleyerek basit ışın çizimleri ile gösterir. 31
  Tam gölgeyi etkileyen değişkenlerin neler olduğunu deneyerek keşfeder. 17
  Biyoçeşitliliğin doğal yaşam için önemini sorgular. 65
  Biyoçeşitliliği tehdit eden faktörleri, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır. 24
  İnsan ve çevre arasındaki etkileşimin önemini ifade eder. 13
  Yakın çevresindeki veya ülkemizdeki bir çevre sorununun çözümüne ilişkin öneriler sunar. 6
  İnsan faaliyetleri sonucunda gelecekte oluşabilecek çevre sorunlarına yönelik çıkarımda bulunur. 18
  İnsan-çevre etkileşiminde yarar ve zarar ikilem durumlarını örnekler üzerinde tartışır. 6
  Doğal süreçlerin neden olduğu yıkıcı doğa olaylarını açıklar. 26
  Yıkıcı doğa olaylarından korunma yollarını ifade eder. 23
  Bir elektrik devresindeki elemanları sembolleriyle gösterir. 38
  Çizdiği elektrik devresinin şemasını kurar. 8
  Bir elektrik devresindeki ampul parlaklığını etkileyen değişkenlerin neler olduğunu tahmin ederek tahminlerini test eder. 71

  Sosyal Bilgiler Dersi Kazanımlara Göre Soru Sayıları (Toplam: 1039 Soru)

  Kazanım Adı Soru Sayısı
  Sosyal bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyetinin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 6
  Yakın çevresindeki bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 22
  Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır. 161
  Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 40
  Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder. 81
  Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 85
  Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler. 25
  Kültürel ögelerin, insanların bir arada yaşamasındaki rolünü analiz eder. 22
  Günlük yaşamdaki kültürel unsurların tarihi gelişimini değerlendirir. 23
  Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 58
  Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 55
  Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir. 42
  Yaşadığı çevredeki afetlerin ve çevre sorunlarının oluşum nedenlerini sorgular. 49
  Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar. 7
  Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır. 17
  Sanal ortamda ulaştığı bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini sorgular. 1
  Sanal ortamı kullanırken güvenlik kurallarına uyar. 2
  Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özelliklerini belirler. 29
  Yaptığı çalışmalarda bilimsel etiğe uygun davranır. 5
  Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 111
  Çevresindeki ekonomik faaliyetlerin, insanların sosyal hayatlarına etkisini analiz eder. 11
  Temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik ürünlerin üretim, dağıtım ve tüketim ağını analiz eder. 17
  İşbirliği yaparak üretim, dağıtım ve tüketime dayalı yeni fikirler geliştirir. 11
  Bilinçli bir tüketici olarak haklarını kullanır. 8
  Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 21
  Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 57
  Yaşadığı yerin yönetim birimlerinin temel görevlerini açıklar. 25
  Temel hakları ve bu hakları kullanmanın önemini açıklar. 13
  Millî egemenlik ve bağımsızlık sembollerimizden Bayrağımıza ve İstiklâl Marşına değer verir. 3
  Yaşadığı yer ve çevresinin ülkemiz ile diğer ülkeler arasındaki ekonomik ilşkilerdeki rolünü araştırır. 7
  Ülkeler arasındaki ekonomik ilişkilerde iletişim ve ulaşım teknolojisinin etkisini tartışır. 2
  Turizmin uluslararası ilişkilerdeki önemini açıklar. 2
  Çeşitli ülkelerde bulunan ortak miras ögelerine örnekler verir. 21

  İngilizce Dersi Kazanımlara Göre Soru Sayıları (Toplam: 494 Soru)

  Kazanım Adı Soru Sayısı
  Students will be able to read their timetable for their lessons. 10
  Students will be able to introduce themselves and meet other people. (Greeting and meeting people) 21
  Students will be able to understand simple personal information. 18
  Students will be able to read picture stories, conversations and cartoons about personal information. 3
  Students will be able to exchange simple personal information. 10
  Students know frequently used words in unit Hello. 30
  Students will be able to give directions in a simple way. 37
  Students will be able to understand simple directions to get from one place to another. 2
  Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 5
  Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 7
  Students will be able to understand information about important places. 3
  Students will be able to understand simple directions to get from one place to another. 1
  Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 19
  Students know frequently used words in unit My Town. 20
  Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 10
  Students will be able to follow a simple story with visual aids. 3
  Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 5
  Students will be able to understand simple, oral texts about hobbies, likes/dislikes and abilities. (Expressing ability and inability) 16
  Students will be able to understand simple, oral texts about hobbies, likes/dislikes and abilities. 38
  Students know frequently used words in unit Games And Hobbies. 23
  Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 5
  Students will be able to understand short and simple written texts about daily routines. 29
  Students will be able to talk about daily routines. 9
  Students will be able to tell the time and numbers from 1 to 100. 5
  Students will be able to understand the time. 12
  Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. 1
  Students know frequently used words in unit My Daily Routine. 11
  Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 3
  Students will be able to name the common illnesses in a simple way. 4
  Students will be able to express basic needs and feelings about illnesses. 6
  Students will be able to express basic needs and feelings about illnesses. 2
  Students will be able to name the common illnesses in a simple way. 15
  Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. (Making simple suggestions) 2
  Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 10
  Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 6
  Students know frequently used words in unit Health. 10
  Students will be able to follow slow and carefully articulated speech describing movie characters and movie types. 1
  Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movie characters. 2
  Students will be able to talk about people`s likes and dislikes concerning movies and movie characters. 10
  Students will be able to use simple utterances to state personal opinions about movies and movie characters. 2
  Students will be able to talk about people`s likes and dislikes concerning movies and movie characters. 4
  Students know frequently used words in unit Movies. 6
  Students will be able to ask for permission and give response in a simple way. 1
  Students will be able to express and respond to thanks. 2
  Students will be able to use utterances to express obligation. 2
  Students will be able to state the date of an event. 5
  Students know frequently used words in unit Party Time. 3
  Students will be able to understand simple texts about sports activities. 9
  Students will be able to give simple personal information. 1
  Students will be able to ask other people to repeat what they have said when they do not understand. 2
  Students will be able to understand simple speech about physical exercise and invitations. 3
  Students will be able to make suggestions for a limited number of activities. 1
  Students will be able to understand suggestions made for a limited number of activities. 1
  Students know frequently used words in unit Fitness. 6
  Students will be able to understand descriptions of what people/animals are doing at the moment. 4
  Students will be able to use simple utterances to describe what other people are doing at the moment. 1
  Students will be able to understand short and simple texts about what people/animals are doing at the moment. 2
  Students will be able to talk about what people/animals are doing at the moment. 2
  Students know frequently used words in unit The Animal Shelter. 10
  Students will be able to understand visually supported short texts about festivals around the world. 1
  Students know frequently used words in unit Festivals. 2

  Din Kültürü Dersi Kazanımlara Göre Soru Sayıları (Toplam: 317 Soru)

  Kazanım Adı Soru Sayısı
  Evrendeki mükemmel düzen ile Allahın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 31
  Allahın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. 9
  Allahın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir. 5
  Allahın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğini farkında olur. 5
  Allah`a (c.c.) imanın, insan davranışlarına etkisini fark eder. 4
  Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 21
  Hz. İbrahimin (a.s.) tevhide davetini özetler. 7
  İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 6
  Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 77
  Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 47
  Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 7
  Hz. Davudun (a.s.) hayatını özetler. 4
  Rabbena dualarını okur, anlamını söyler. 7
  Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 25
  Selamlaşma adabına riayet eder. 1
  İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. 2
  Sofra adabına riayet eder. 5
  Hz. Lokmanın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 5
  Tahiyyat duasını okur, anlamını söyler. 1
  Hz. Muhammedin (s.a.v.) Hz. Hatice (r.a.) ile evliliğini özetler. 12
  Hz. Muhammedin (s.a.v.) aile içi iletişimine örnekler verir. 17
  Hz. Muhammedin (s.a.v.) aile fertlerinin güzel davranışlarını değerlendirir. 12
  Hz. Hasan (r.a.) ve Hz. Hüseyin (r.a.) ahlaki erdemlerini kendisine örnek alır. 1
  Kevser suresini okur, anlamını söyler. 1
  Mimarimizde yer alan dinî motifleri inceler. 1
  Örf ve âfetlerimizde yer alan dinî unsurları fark eder. 4